ذوق خوشنویسی

اینو توی آرشیوم پیداش کردم. امروز که رفته بودم خاتم النبیا، توی نمایشگاه یاد این عکسم افتادم. این طرح رو در تاریخ ۸۹/۵/۳۱ اجرا کردم. رباعی شمارهٔ ۲۳ از “عراقی“ شوقی که چو گل دل شکفاند، عشق است ذهنی که رموز عشق داند، عشق است مهری که تو را از تو رهاند، عشق است لطفی که تو را بدو رساند، عشق است ۰۰