رویای خوابیدن توی اتوبوس

نشد دیگه هنوز بعد از ۲۷ سال عمر که از خدا گرفتم نشد یبار تو اتوبوس درست و درمون بخوابم 😐 این چه وضعشه آخه کیست مرا یاری دهد؟ ۰۰