کدام زبان برنامه نویسی را شروع کنم؟

توی تصویر زیر، اطلاعات خیلی خیلی خوبی قرار داده شده. دست کسی که اینو درست کرده واقعا درد نکنه. ۲۰