دست سرنوشت

همون دستی که سرنوشت تو رو نوشت سرنوشت این دنیا رو هم نوشته اونه که فقط میتونه تو رو به باد تبدیل کنه، برو با اون صحبت کن… کیمیاگر / پائولو کوئیلیو ۰۰