گواهی قبولی کنکور

قبل از همه چیز من یه سوال دارم. من که این همه مدرک و گواهی و ماجرا جور کردم که دانشگاه درس خوندم این گواهی دیگه چیه آخه؟ دانشگاه محترم میخوای ببینی که رتبه م چند شده؟ آخه به اون چیکار داری تو. رزومه رو ببین، نمره ها رو ببین، الکی ما رو تو دردسر میندازن دیگه 😐 کل زمانی که طول کشید این مدرک رو جور کنم...