فقط یک وجود هست

فقط یک وجود هست، یک هستی، آن همیشه سعادتمند، حاضر فراگستر، بی تولد، بی مرگ. هر کجا که دویی باشد، آنجا ترس هست، خطر هست، تنش و نزاع هست. هنگامیکه همه چیز یکی است، کیست که نفرت داشته باشد؟ به چه کسی نفرت داشته باشد؟ هنگامیکه تماماً اوست با چه کسی می خواهید در جنگ باشید؟ این ذات واقعی زندگی را توضیح می دهد؛ این ذات واقعی وجود...