متدولوژی Agile چیست؟

متدولوژی Agile مجموعه ای از فعالیت هاست که در نهایت باعث میشود که مشتری به خواسته واقعی خود برسد. شاید جمله باید کمی عجیب به نظر برسد و این سوال را بوجود بیاورد که “چطور ممکن است که مشتری چیزی را بخواهد و در نهایت به چیز دیگری برسد؟”، قاعدتا مشتری آن چیزی را بدست می آورد که خواسته، اما در واقعیت و در دنیای ساخت نرم افزار...