مشخصات یک قهوه ایتالیایی

داغ مثل جهنم، سیاه مثل شیطان، ناب مثل فرشته، شیرین مثل عشق. caldo come l`inferno, nero come il diavolo puro come un angelo e dolce come l`amore 20