قدمهای بزرگ ۳۸

آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد که بخواهید آنرا بهتر بسازید (مثل وضعیت مالی یا روابط را دیگران) ولی به نظر میرسد عاملی شما را به عقب میکشاند و مانع اقدام می شود؟ پاسخ خود را روی یک صفحه کاغذ بنویسید و آنگاه خطی عمودی در وسط آن رسم کنید. در ستون سمت راست، عواطف منفی و در ستون سمت چپ عواطف مثبتی را که نسبت به...