برچسب: تمرین

قدمهای بزرگ 41

قدمهای بزرگ ۲۴

همه افراد موفق، آگاهانه یا غیرآگاهانه از فرمول مشابهی برای رسیدن به هدفهای خود استفاده میکنند. شما هم برای رسیدن به خواسته های خود این چهار دستور ساده را بکار ببندید: فرمول موفقیت نهایی ۱- ابتدا خواسته خود را مشخص کنید. (دقیق باشید! روشنی بیان نوعی قدرت است.) ۲- دست به عمل بزنید (زیرا داشتن آرزو کافی نیست). ۳- ببینید نحوه عملکرد شما برای رسیدن به هدف، مفید...

قدمهای بزرگ 41

قدمهای بزرگ ۱۵

راهنمای هدفگذاری (برنامه ریزی سیستم فعال کننده RAS) ۱- از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدفگذاری کنید. (توجه: هدفهای خود را در دفترچه ای یادداشت کنید) ۲- در هنگام انجام این تمرین مرتبا از خود بپرسید، “اگر مطمین بودم به خواسته ای خواهم رسید و در هیچ زمینه ای شکست نخواهم خورد، در آن صورت چه چیزی...