قدمهای بزرگ ۵

در سال ۱۹۵۵ خانم روزا پارکس، تصمیم گرفت که از یک قانون غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض نژادی سرپیچی کن. وی از اینکه در اتوبوس، جای خود را به سفید پوستی واگذار کند امتناع کرد و این عمل او، نتایجی را به بار آورد که در آن لحظه در ذهنش خطور نمیکرد. آیا قصد او این بود که ساختار اجتماع را دگرگون سازد؟ قصد او هرچه بود،...