قدمهای بزرگ ۲۹

هدف نهایی چیست؟ شاید این باشد که کار ارزشمندی انجام دهیم. پیداکردن راهی برای کمک به دیگران (آنان که صمیمانه دوستشان می داریم) باعث می شود که در همه عمر احساس سعادت کنیم. برای کسانی که بخواهند وقت، انرژی، سرمایه و نیروهای خلاقه خود را در رراه خیر صرف کندد، همیشه در این جهان جایی وجود دارد. امروز چه عمل محبت آمیزی می توانید نسبت به فرد دیگری...